Johan_amos_comenius_1592-1671

Ján Amos Komenský – Škola Hrou

Ján Amos Komenský je významnou osobnosťou, ktorý zastúpil hneď niekoľko povolaní. Poznáme ho ako pedagóga, historika, jazykovedca, politika, teológa a filozofa. Narodil sa 28. Marca 1592 v Nivniciach matke Anne a otcovi Martinovi. Obaja jeho rodičia podľahli moru, tak sa o neho musela starať jeho teta. Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza – lån gratis dk 1700 kr. Neskôr pôsobil ako učiteľ. Oženil sa a zo svojou prvou manželkou Magdalénou Vizovskou a mal s ňou dve deti. Avšak znovu zaúradoval mor a o svoju rodinu prišiel. Po určitom čase sa však Komenský znovu oženil s Dorotou Cyrillovou a mal s ňou až štyri ďalšie deti. V roku 1628 musel odísť aj so svojou rodinou do vyhnanstva do Poľska. V Poľsku spočiatku učil a neskôr sa stal aj riaditeľom školy. Niekoľkokrát sa počas svojho života ešte presťahoval (dokonca aj do Skalice, kde pôsobil ako biskup Jednoty bratskej), no vždy sa vrátil do Lešne. V roku 1670 sa presťahoval do Holandska do Amsterdamu, kde aj zomrel. Pochovaný je v Naardene. Vraj sa však chcel počas koncu svojho života vrátiť do Čiech, to sa mu však nepodarilo. Česká republika sa dodnes neúspešne snaží o získanie Komenského pozostatkov.

Medzi jeho úspešné diela patrí Škola hrou. Dnes je často toto jeho dielo mylne chápane ako hrové učenie, alebo učenie hravou metódou. Schola ludus, teda Škola hrou, vznikla v roku 1651 v Blatnom. Komenský do Blatného bol pozvaný, aby reformoval tunajšiu školu. Základom pre spis Škola hrou je Janua linguarum reserata (Brána jazykum otevřena). Komenského snahou bolo poľudštiť, či zjednodušiť náročné latinské čítanie. Dosiahol to v spisoch Orbis Pictus a Schola ludus. Orbis pictus bolo dielo viac názorné, Schola ludus zas však bola postavená na zaujímavej metóde.

Škola hrou je dielo spracované scénicky, divadelne, ktoré vedie a napáda žiakov k aktívnej a živej činnosti. Škola hrou nie je teda v priamom slova zmysle v prvom rade zábava, žiadny oddych, ale tvrdá práca a drina. Vystavať vedomosti je predsa seriózna práca. V žiadnom prípade nevylučoval, že učenie má prinášať potešenie. Škola, vzdelávanie má byť podľa Komenského pútavé, príťažlivé, a preto používa divadelné a obrazové spracovania a metodiky. Zaujať žiakov, aby ich náročné a úmorné učivo bavilo, je cesta a cieľ. Mylné súčasné chápanie reformovania školstva v zmysle absolútneho zjednodušovania a mierneho zaťažovania detí pre ich dobro je naproti Komenského chápaniu vzdelávania na míle vzdialené. Komenský svojim dielami a prácou tvrdil, že učivo má byť podávane zaujímavým a pútavým spôsobom, nie však, že sa má opúšťať niečo, čo zdanlivo nepôsobí atraktívne. Zbytočne zjednodušovať, či vypúšťať, nahrádzať seriózne vedomosti a učenie len preto, že na prvý pohľad nie je jednoduché, nie je celkom v súlade s tým, čo by sme ako ľudia mali od seba očakávať. Len vyššie stanovené méty a motivácie by mali byť naším hnacím motorom. Všetci (teda dúfam) chceme pre naše deti lepšiu budúcnosť. Malo by byť teda našou snahou vzbudzovať v nich zvedavosť a túžbu po vzdelaní. Ak si začneme konečne uvedomovať, že poznanie je potešením, ak sa naučíme, že učiť sa je zábava, pochopíme čo je pravá Škola hrou.

chess-1215079_960_720

Hra ako prostriedok učenia

Detský svet vo svojej podstate tvoria najmä hry. Hra a fantázia sú súčasťou každodennej činnosti detí. Pre zábavu, ktorú deti pri hraní pociťujú, si ani neuvedomujú ako veľmi sa v niektorých činnostiach zdokonaľujú. Mnoho základných pilierov vedomostí postavíme práve prostredníctvom hravých činností. Hra má pozitívny vplyv na celú osobnosť, blahodarne pôsobí na mravný, sociálny, estetický aj pracovný, či fyzický rozvoj. Hra nie je teda len prostriedkom zábavy a potešenia. Mohli by sme jednoznačne povedať, že hra ma široko spektrálny záber na celú našu osobnosť. Počas hrania sa dieťa môže zdokonaliť v reči, či získať nové poznatky, rozvinúť svoje schopnosti, či precvičiť všetky zmysly – kiirlaen maksehäirega.

Hru v školskom, ako aj predškolskom zariadení môžeme využívať ako organizačný prostriedok, ako prostriedok a metódu učenia. Pravé z hore uvedených dôvodov je nutné zamerať sa na skvalitňovanie hry a edukácie prostredníctvom hry. Na to aby hra priniesla svoj vzdelávací a výchovný účel, dieťa potrebuje prirodzenú potrebu a vedenie zo strany dospelého. Dospelý je koordinátor detského hrania. Toto riadenie však musí byť natoľko dokonalé, aby ako radenie vôbec nepôsobilo. Do hrania ako takého zasahuje veľmi prirodzene a zdanlivo spontánne, pritom však veľmi premyslene. Už Komenský vo svojom spise Svet v obrazoch zdôrazňuje, že hra na to, aby priniesla svoj výchovný a vzdelávací účel, nesmie byť samoúčelná. Hry v pedagogickom či psychologickom svete majú svoje delenia, napr. delenie hier na symbolické, konštruktívne a hry s pravidlami.

Symbolické hry využívame na podporu rozumového vývoja, kde pri hraní uplatňujeme získané poznatky na základe zmyslového poznávania skutočnosti. Pre symbolickú hru sú využiteľné rôzne bežné predmety dennej potreby. Dieťa týmto predmetom dáva iný význam, aký majú, predmety teda sú symbolmi, symbolizujú iný význam ako v skutočnosti. Konštruktívna hra je hra s rôznym druhom materiálu, napríklad papierom. Zahŕňa výtvarne práce, modelovanie a podobne. Pri konštruktívnych hrách je nutná intervencia pedagóga. Pri konštruktívnej hre je dôležitý samotný proces, nie výsledok. Hry s pravidlami podporujú koordináciu, najmä motorickú, vývin reči alebo sociálnych schopností. Z hľadiska naplnenia cieľa hry nemá význam výhra, či prehra. Nie vždy dieťa dokáže pochopiť pravidla hry a reálne sa im prispôsobiť. Pedagóg sa v takomto prípade znovu stáva poradcom a pomocníkom. Každá či už symbolická, konštruktívna hra alebo hra s pravidlami je výchovno-vzdelávacím prostriedkom.

Základnou črtou hier v školskom prostredí vo vyučovacom procese je spontánnosť a prirodzenosť (hry samotnej) z pohľadu dieťaťa. Dieťa by si nemalo všimnúť, že sa vzdeláva a je vychovávane. Pedagóg teda zámerne vyberá také činnosti a hry, ktoré sú aktívne, nezámerné, skúsenostné a zážitkové. Zámery a ciele pedagóga by mali byť dosiahnuté formou nenásilných aktivít, aby dieťa poznávalo svet prirodzením objavovaním a experimentovaním. Práve na to slúži hra. Vedieť sa hrať však nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Pri plánovaní hier si teda musíme uvedomiť, aké hry sú z h hľadiska cieľa, obsahu i úrovne výchovnej skupiny vhodné, aké skúsenosti majú deti, ktoré sa hry zúčastňujú už z iných, predošlých hier. Plánovanie vychádza okrem iného aj z toho, čo práve sa práve v živote dieťaťa deje (stres, zážitky, pod.). Hra prebieha v každom veku, ale vekom sa menia ciele a obsah hier.